یه دختر خانم شرقی _فقط چند خط دلنوشته_

💚hope 💙💛faith💛💚 love💙